คุณสมบัติสินค้าของเรา

คุณสมบัติของสินค้า

เราได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ โดยใช้รหัส BM สินค้าหลักของเราคือ STR10/STR20 / ยางผสมสารเคมี ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานยางแท่งของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้เรายังได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพยางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 จัดตั้งห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ โดยใช้รหัส L 17 

Parameter
STR XL
STR SL
STR5
STR 5 CV
STR 10
STR 10 CV
STR 20
STR 20 CV
Latex
Latex / sheets
Lump / sheets
Dirt retained on 44 u aperture
(max. % wt)
0.02
0.04
0.04
0.04
0.08
0.08
0.16
0.16
Ash (max.% wt.)
0.40
0.40
0.60
0.60
0.60
0.60
0.80
0.80
Nitrogen (max.% wt.)
0.50
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
Volatile matter*
(max.% wt)
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
Initail Plasticity(Po)
(min)
35
35
30
-
30
-
30
-
Plasticity Retention Index (PRI)
(min)
60
60
60
60
50
50
40
40
Colour lovibond Scale
(individual Value, max)
4.0
6.0
-
-
-
-
-
-
Mooney Vbocoslty ML (1+4) 100℃
-
-
-
..
-
..
-
..
Colour Coding Market
6 lue
light
2reen
light
2reen
white on
light 2reen
boclground
brown
white on
brown
background
red
white on
red
baclground

Note

Provision of Rheograph with basic cure date as Consumer of ACS Ibased recipe will be offered as additional test

* Producer limit is not more than 0.50%

** Producer limit of 70 (+7,-5) and 60 (+7,-5) for STR 5 CV: 60(+7,-5) for STR 10 CV and 65 (+7,-5) for STR 20 CV